Produkty

ZERO Dekosan Imprägnier Lasur HS

Dekosan Imprägnier Lasur HS od Korund-povrchy

 Dekosan Imprägnier Lasur HS je ochranná lazura na impregnaci dřeva z alkydové pryskyřice, netvořící film, s posudkem RAL - ochranná látka na dřevo.

 Použití Dekosan Imprägnier Lasur HS

Na všechny rozměrově stálé a určené rozměrově nestálé venkovní stavební díly z listnatého a jehličnatého dřeva. V systému pak k ochraně oken, vnějších dveří a dřevěného vnějšího obložení. Zdravotní nezávadnost a ekologickou přijatelnost při stanoveném či přiměřeném použití ZERO Dekosan Impragnier - Lasur HS ověřily BGW a UBA na základě RAL - Institut jakosti.
Upozornění:
Dřevo bohatě obsahující látky u kterých může po nátěru dojít k výronu na povrch, může být poškozeno obarvením nebo porušením povrchové úpravy.


Přísada

0,28 Propicamazol
0,87 % 3-Jod-2-Propinylbutylcarbamat

 

Korund-povrchy doporučuje pro ochranu dřeva ZERO Imprägnier - Lasur HS

ZERO Imprägnier - Lasur HS slouží k ochraně v exteriéru umístěného dřeva, staticky nenamáhaného, bez přímého kontaktu se zemí, před hnilobou a modráním podle DIN 68800, část 3.

 Odstín

8 odstínů podle vzorníku + čirá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Pro bílý odstín napustit dřevo čirou ZERO Dekosan Imprägnier - Lasur HS. Rozdílné dřeviny a způsoby nanášení vedou k odlišnému barevnému vzhledu natřené plochy. Proto se v každém případě doporučuje zkušební nátěr na konkrétní ploše. Čirý odstín nesmí být použit sám osobě, pouze v kombinaci s ostatními odstíny lazur.

 Pojivo

Speciální alkydová pryskyřice

 Pigmenty

Koloidní, transparentní pigmenty hydrátu oxidu železa

 Specifická hmotnost

Cca. 0,9 +/- 0,1

 

Vlastnosti lazury ZERO Imprägnier - Lasur HS od Korund-povrchy

Hluboko impregnuje, lazuruje. Chrání dřevo před modráním, vniknutí vlhkosti do dřeva a následné tvorbě dřevokazných hub. Vyznačuje se silnou ochrannou proti UV záření a snadným zpracováním.

 Doba schnutí ZERO Imprägnier - Lasur HS

Po cca. 2 - 3 hod. zaschlá proti prachu, po cca. 12 hod. možno dále zpracovávat (Při + 20 °C a 50% relativní vlhkosti).
Upozornění:
Při dalším zpracování vodou ředitelnými materiály je nutné nechat podklad velmi dobře proschnout (min. + 20 °C a 48 hod.)


Technika nanášení ZERO Imprägnier - Lasur HS

Nátěrem (štětec Orel - Mix), máčením, poléváním. Stříkáním jen v uzavřených prostorech. Materiál před použitím dobře zamíchejte a při práci často promíchávejte.

 Teplota při zpracování

Min. + 5 °C vzduch a podklad

 Spotřeba ZERO Imprägnier - Lasur HS

Cca. 80 - 120 ml/m2 ochranném nátěru dřeva proti modrání. 200 - 250 ml/m2 ve spárách a větracích prostupech k ochraně proti dřevokazným houbám a modrání.

 

Skladování ZERO Imprägnier - Lasur HS

Minimální trvanlivost při uskladnění v chladu 1 rok. Otevřená balení pečlivě uzavřít. Zákonem je stanoveno neskladovat načež i používat tento druh materiálů v blízkosti zdrojů podzemních a povrchových vod. Materiál v žádném případě nesmí proniknout do vodního zdroje. Prázdné použité obaly odevzdejte k příslušnému sběru odpadu. ZERO Dekosan Imprägnier - Lasur HS obsahuje biocidní látky chránící dřevo proti škůdcům. Používejte materiál pouze dle návodu a dovoleného okruhu použití. Zneužití, nebo nevhodné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

 Čištění nářadí

Okamžitě po použití s ZERO TOP - Verdünner

 Čištění nářadí

Třída nebezpečnosti A III, Bod vzplanutí nad 61 °C

 Bezpečnostní opatření

Obsahuje uhlovodíky. Zdravý škodlivý - při požití může způsobit poškození plic. Nesmí přijít do rukou dětem. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte vhodné ochranné rukavice, brýle a ochranu obličeje. Při požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte okamžitě lékaře a ukažte mu obal nebo značení. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Po práci si umyjte ruce a potřísněné části těla vodou a mýdlem. Nástřik mimo uzavřené prostory ohrožuje zdraví a životní prostředí. Dřevo určené k bezprostřednímu kontaktu s potravinami nebo krmivy nesmí být tímto ochranným impregnačním materiálem napouštěno. Není vhodný taktéž pro včelí úly, sauny a skleníky. Nesmí dojít k pokropení či kontaktu s rostlinami.

 Korund-povrchy doporučuje před použitím ZERO Imprägnier - Lasur HS následnou přípravu

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry a zašedlé dřevo musí být odstraněno. Špatné, poškozené dřevo vyměněno. Nosné staré nátěry musí být odstraněny louhováním, nebo vybroušeny do matného povrchu. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt a očistit pomocí nitro ředidla.. Nové či přebroušené dřevo impregnujte s ZERO Imprägnier - Lasur HS v příslušném odstínu. Dřevěné stavby s dřevem třídy odolnosti 1 a 2 nepotřebují podle DIN 68800, část 3, žádnou ochranu, když je vyloučeno tzv. bělení dřeva.


Poznámka

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.

 

Další informace o výrobku lazura ZERO Imprägnier - Lasur HS získáte na Korund-povrchy

galerie sipecka